Saytın bu bölməsi respublikanın ali məktəblərinə həsr olunmuşdur. Burada mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul aparılan respublikanın bütün ali məktəbləri haqqında qısa məlumat təqdim olunmuş, həmçinin Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən keçirilən ali məktəblərə qəbul kampaniyaların nəticələri haqqında əsas statistik məlumat verilmişdir. Təqdim olunmuş məlumat respublikanın ali məktəbləri ilə tanış olmaq imkanından əlavə, məktəblilərə ixtisas seçimində kömək edəcək. Qısa məlumata TQDK-nın nəşr etdiyi "Respublikanın ali məktəbləri" toplusu üçün ali məktəblər tərəfindən təqdim olunmuş materiallar daxildir. Ali məktəblər tərəfindən zənginləşdirilmiş və yeniləşdirilmiş məlumat daxil olanda, o da saytın bu bölməsinin səhifələrində yerləşdiriləcək. Statistik məlumata plan yerlərinin sayı, müsabiqə vəziyyəti, qəbul aparılan bütün ixtisaslar üzrə ən kiçik, ən böyük və orta keçid balları haqqında məlumatları əhatə edir. Bölməyə həmçinin müxtəlif ali məktəblərin əsas göstəricilərini (müsabiqə vəziyyəti, qəbul olunanların orta balları və s.) müqayisə etməyə imkan verən ali məktəblərin müqayisəli statistik cədvəlləri daxildir.

 
         
» BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
» AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT AKADEMİYASI
» AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ
» AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ  
» AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ
» AZƏRBAYCAN PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ  
» AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTISAD İNSTİTUTU www.aseu.ab.az
» AZƏRBAYCAN DİLLƏR İNSTİTUTU  
» BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ    
» AZƏRBAYCAN MÜƏLİMLƏR İNSTİITUTU    
» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI  
» BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI  
» AZƏRBAYCAN MİILLİ KONSERVATORİYASI    
» AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ  
» AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYASI    
» AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN AKADEMİYASI  
» AZƏRBAYCAN DƏNİZ AKADEMİYASI  
» MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI  
» SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ    
» AZƏRBAYCAN KƏND TƏSƏRRÜFATI AKADEMİYASI  
» AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA İNSTİTUTU  
» GƏNCƏ DÖVLƏT PEDAQOJİ İNSTİTUTU  
» MİNGƏÇEVİR POLİTEXNİK İNSTİTUTU  
» LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ  
» NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ www.ndu.edu.az
» AZƏRBAYCAN KOOPERASİYA İNSTIİTUTU  
» AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ  
» QƏRB UNİVERSİTETİ
» XƏZƏR UNİVERSİTETİ
» QAFQAZ UNİVERSİTETİ
» ELM VƏ TƏHSİL MƏRKƏZİ "TƏFƏKKÜR" UNİVERSİTETİ  
» BAKI ALİ PEDAQOJİ QIZLAR SEMİNARİYASI  
» ODLAR YURDU UNİVERSITETİ www.ab.az/Odlar...
» ALİ İCTIMAİ SİYASİ KOLLEC  
» AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ UNİVERSİTETİ  
» NAXCIVAN ÖZƏL UNIVERSİTETİ  
» AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MUNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI    
 
  Copyright 2003 Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası