Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TEXNİKİ UNİVERSİTETİ

Əsası 1920-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti yalnız ölkəmizdə deyil, beynəlxalq sferada da nüfuz qazanmış ali məktəblərdən biridir. Universitetin 9 fakultəsinin 54 kafedrasında minə yaxın müəllim, o cümlədən müxtəlif Elmlər Akademiyalarının 13 həqiqi və müxbir üzvü, 100-ə qədər elmlər doktoru, professor, 600 elmlər namizədi, dosent çalışır. Hazırda universitetdə 6500-dən çox tələbə təhsil alır. Tələbələr tədrislə yanaşı, həm də kafedraların, elmi–tədqiqat laboratoriyalarının araşdırmalarında iştirak edirlər.

Tədrisin təkmilləşdirilməsi, onun elm və istehsalatla əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi prosesi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Universitetdə müəllim, aspirant və tələbələrin səmərəli çalışmaları ücün şərait durmadan yaxşılaşdırılır. Azərbaycan, rus və xarici dillərdə 700 mindən çox kitabla təmin olunmuş əsaslı kitabxana, kifayət qədər müasir kompüterlərlə təchiz olunmuş hesablama mərkəzi, müasir idman kompleksi, poliklinika, yeməkxana və Nabran istirahət zonası onların tələblərinin ödənilməsinə xidmət edir. 1998-ci ilin oktyabrından universitetdə Avropa Şurasının TACIS proqramı çevçivəsində yaradılmış Azərbaycan Telekommunikasiya Tədris Mərkəzi (AzTTM) fəaliyyətə başlamışdır. İndiyədək universitetdə 40-dan artıq xarici ölkənin vətəndaşı təhsil almış və hal-hazırda 150–dək xarici tələbə oxuyur. Qəbul edilən xarici vətəndaşların tədris və dil hazırlığını təmin etmək məqsədi ilə hazırlıq şöbəsi fəaliyyətdədir.

Universitetin ABŞ, Rusiya, Kanada, Çin Xalq Respublikası, Almaniya, İngiltərə, Fransa, Türkiyə, İran İslam Respublikası, Malayziya, Avstriya, Polşa, Gürcüstan, Türkmənistan və s. ölkələrin universitetləri və elmi müəssisələri ilə daimi əlaqələri vardır. Universitetdə bakalavr (mühəndis) hazırlığı üçün 4 il (xarici vətəndaşlar əlavə 9 ay hazırlıq şöbəsində oxumalıdırlar), magistr hazırlığı üçün 2 il, elmlər namizədi və elmlər doktoru hazırlığı üçün 3–4 il vaxt norması nəzərdə tutulmuşdur. AzTU–da magistr hazırlığı 19 elmi istiqamətdə birləşmiş 82 ixtisas üzrə aparılır.

Bu istiqamətlər aşağıdakılardır: mühəndis iqtisadiyyatı; avtomatlaşdırma və idarəetmə; telekommunikasiya; metallurgiya; elektronika və mikroelektronika; ətraf mühitin mühafizəsi; istilik energetikası; elektron cihazların konstruksiya edilməsi və texnologiyası; elektrotexnika, elektromexanika və elektrotexnologiya; yerüstü nəqliyyat vasitələri; cihazqayırma; materialşünaslıq və yeni materialların texnologiyası; texnoloji maşın və avadanlıqlar; nəqliyyat vasitələrinin istismarı; metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma; radiotexnika; hidropnevmosistemlər; informatika və hesablama texnikası; maşınqayırma istehsalının avtomatlaşdırılması texnologiyası və avadanlığı.

Universitetdə yüksək ixtisaslı elmi işçilərin hazırlanmasına xidmət edən aspirantura və doktorantura fəaliyyət göstərir.

Universitetin tərkibində 2,5 milyondan çox kitab fondu olan emi kitabxana, Yaponiyada istehsal olunmuş müasir tipli rizoqraf və digər çap avadanlıqları olan nəşriyyat, 6 muzey, informasiya və tərcümə mərkəzi, idman - sağlamlıq kompleksi, hərbi kafedra, poliklinika fəaliyyət göstərir.

Hazırda Bakı Dövlət Universitetində 12 ölkədən 400-dən artıq xarici tələbə, magistrant, aspirant, doktorant, stajor təhsil alır. Eyni zamanda universitetin 33 tələbə, magistrant və aspirantı ABŞ, Almaniya, Türkiyə, Fransa, Böyük Britaniya və Çin Xalq Respublikasının universitetlərində təhsillərini davam etdirirlər.

Bakı Dövlət Universiteti Avrasiya Universitetlər Assosiasiyasının üzvüdür. Türkiyə, Fransa, Almaniya, Amerika, Kanada, İsrail və MDB ölkələri ilə əməkdaşlıq edir. Universitetin diplomu dünyanın 50-dən artıq ölkəsində tanınır.

Universitetin fəxri doktorları arasında Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Gürcüstan prezidentləri - Süleyman Dəmirəl, İslam Kərimov, Saparmurad Niyazov, Askar Akayev, Eduard Şevardnadze, YUNESKO-nun prezidenti Frederiko Mayor, amerikalı doktor Lütfi-zadə, fransalı İren Məlikova, polşalı Tadeuş Svyatoçovski, iranlı doktor Cavad Hey’ət, almaniyalı Əhməd Şmide kimi dünyanın görkəmli siyasi və dövlət xadimləri, məşhur elm və təhsil nümayəndələri vardır.

Bakı Dövlət Universiteti respublikamızın ictimai-siyasi və elmi-pedaqoji həyatında həmişə fəal rol oynayır. Elə bir ümumdövlət tədbiri yoxdur ki, universitet alimləri, bütövlükdə universitet kollektivi orada fəal iştirak etməsin. Son illərin sosial-iqtisadi çətinliklərini, erməni təcavüzünün məhrumiyyətlərini dəf etmək üçün universitet kollektivi bütün ümumrespublika tədbirlərində fəal iştirak etmiş, qaçqınlara maddi və mə’nəvi köməkliklər göstərmiş, müntəzəm olaraq döyüş bölgələrinə getmişlər. Yurdunu-yuvasını tərk etməyə məcbur olmuş qaçqınlardan üç min nəfəri indiyədək universitetin tələbə şəhərciyində yaşamaqdadır. 300 nəfərdən ibarət qaçqın uşaqlar üçün universitetdə orta məktəb təşkil edilmişdir. Universitetin 30 nəfərdən çox tələbəsi Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuşdur.

Avtomatika və hesablama texnikası fakültəsində «Hesablama maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri», «Kompüter riyaziyyatı», «Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması», «Robototexniki sistemlər və komplekslər», «Sənaye elektronikası», «Elektron hesablayıcı vasitələrin konstruksiya edilməsi və texnologiyası» ixtisasları üzrə mühəndislər hazırlanır.
Onlar elektron hesablama maşınları, mikrosxem, cihazqayırma, maşınqayırma, metallurgiya zavodlarında, dəmir yol müəssisələrində, kompüter texnikası ilə əlaqədar olan bütün sahələrdə çalışırlar.

Avtomexanika fakültəsində «İstilik çevirici, qeyri-ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələri və qurğuları», «Soyuducu maşın və qurğular, havanın kondisiyalaşdırılması», «Daxiliyanma mühərrikləri», «Avtomobillər və traktorlar», «Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı», «Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili», «Yol hərəkətinin təşkili» ixtisasları üzrə mütəxəssilər hazırlanır.
Onlar avtotraktorların, mühərriklərin, soyuducuların, kondisionerlərin konstruksiyası, istehsalı, istismarı və tə’miri sahələrində və bu sahələr üzrə elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrində işləyirlər.

Dəmir yol nəqliyyatı fakültəsində «Dəmir yolu və təsərrufatı, onun istismarı», «Lokomotiv və vaqon təsərrüfatı», «Dəmir yol nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə» ixtisasları üzrə işləyəcək mühəndislər hazırlanır.

Elektrotexnika və telekommunikasiya fakültəsində «Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri», «Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri», «Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması», «Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası», «Elektrik nəqliyyatı», «Avtomobil və traktorların elektrik avadanlığı» ixtisasları üzrə alitəhsilli mütəxəssislər hazırlanır.
Onlar Rabitə Nazirliyi sistemində, elektrotexnika və energetika sənayesinin müəssisələrində, tramvay və trolleybus parklarında, metropolitendə, elmi-tədqiqat və təhsil institutlarında çalışırlar.

Maşınqayırma fakültəsində «Maşınqayırma texnologiyası», «Metalkəsən dəzgahlar və alətlər», “Maşınqayırmada avtomatik layihələndirmə sistemləri», «Hidravlik maşınlar, hidropnevmavtomatika» ixtisasları üzrə mühəndislər hazırlanır.
Fakültənin mə’zunları neftmaşınqayırma, elektromaşınqayırma, dəzgahqayırma, xüsusi maşınqayırma, cihazqayırma zavodlarında, nəqliyyatda, o cümlədən dəmiryol nəqliyyatında, layihə-konstruktor bürolarında çalışırlar.

Texnoloji və yüngül sənaye maşınları fakültəsində «Qaldırıcı–nəqliyyat maşınları və avadanlığı», «Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış kompleksləri», «Yüngül sənaye maşınları», «Cihazqayırma», «Metrologiya və metroloji tə’minat» ixtisasları üzrə mühəndislər hazırlanır.
Onlar respublikanın sənaye, elm və təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərirlər.

Metallurgiya fakültəsi Azərbaycan və keçmiş Sovetlər birliyi ölkələrinin metallurgiya və tökmə zavodlarının sexlərini, həmçinin çoxsaylı elmi–tədqiqat, layihə–konstruktor institutlarını yüksəkixtisaslı mühəndis kadrları ilə tə’min edir.
Fakültə «Əlvan metalların metallurgiyası», «Metallurgiya proseslərinin fiziki–kimyəvi tədqiqi», «Qara və əlvan metalların tökmə istehsalı», «Ovuntu, kompozisiya materialları və örtüklər», «Tökmə istehsalının maşınları, avadanlığı və texnologiyası», «Qaynaq istehsalının avadanlığı və texnologiyası», «Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması» sahələrində işləmək üçün ixtisaslaşan mütəxəssislər hazırlayır.

Mühəndis biznesi və menecment fakültəsi müstəqillik qazanmış Azərbaycan Respublikasının bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar ölkədə marketinq və menecment sahələrində çalışa biləcək mühəndis kadrlara olan ehtiyacı ödəmək məqsədi ilə yaradılmışdır.
Burada «İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi», «Menecment» ixtisasları üzrə iqtisadçı mühəndislər hazırlanır.

Radiotexnika və mikroelektronika fakultəsi «Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya», «Radiotexnika», «Nəqliyyat radioavadanlığının texniki istismarı», «Radioelektron vasitələrinin konstruksiya edilməsi və texnologiyası», «Elektron texnikası materiallarının, komponentlərinin fizikası və texnologiyası», «Biotexniki və tibb aparatları və sistemləri» ixtisasları üzrə mühəndis kadrları hazırlayır.
Onlar radiotexniki profilli müəssisə və zavodlarda, servis müəssisələrində, radio və televiziya mərkəzlərində işləyirlər.

Xarici tələbələr fakültəsi universitetdə xarici ölkələr üçün yüksəkixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasını tə’min etmək məqsədi ilə xarici tələbələrin qəbulu, təhsili və məişətinin təşkili ilə bağlı məsələləri həll etmək üçün fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Texniki Universitetinin xarici tələbələrlə 30 illik iş təcrübəsi vardır. Bu dövr ərzində 40-dan çox ölkənin, o cümlədən Türkiyə, İran İslam Respublikası, Bolqarıstan, Misir Ərəb Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Yəmən, İrak, Suriya, İordaniya, Əlcəzair, Liviya, Anqola, Mali, Madaqaskar, Mərakeş, Konqo, Zair, Peru, Ekvador, Kuba, Banqladeş, Hindistan, Əfqanıstan, Çin, Vyetnam, Koreya, Kamboca və başqa ölkələrin nümayəndələri təhsil almış və alır. İndiyə kimi universiteti 1000 nəfərədək xarici tələbə bitirmişdir. Universitetdə hərbi kafedra fəaliyyət göstərir. Kafedra ehtiyat zabitlər proqramı üzrə hərbi hazırlıq dərsləri keçir.

Ünvan:
370602 Bakı şəh., H. Cavid pr., 25
Telefon: 99412 38-33-43
Fax: 99412 38-32-80
 
 
  Copyright © 2003
Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası